Weonephoto-lo photo video

Video Production

Real Estate || Health || Food || Factory || Events || Education || Short film & Viral

...


Vethit's Biography & Weone's History

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวทิต ทองจันทร์
หัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กรรมการผู้จัดการ หสม.แองเจิลเมจิค
086 755 3737
vethit.tho@siam.edu
www.facebook.com/vethit

ประวัติโดยย่อ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการโฆษณา (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยสยาม และศึกษาต่อด้านมัลติมีเดีย จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรีย เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เริ่มสอนในสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามในปีการศึกษา 2544 หลังจากนั้นก็ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนจบการศึกษาในปี 2547 และ กำลังศึกษา ต่อในระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสื่อดิจิทัล ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน (2560) Download CV ได้ที่นี่ 

ประสบการณ์ ผศ.เวทิต ทองจันทร์ เป็นช่างภาพระดับอาชีพ และ Producer ภาพยนตร์โฆษณา ที่มีผลงานภาพเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ ขององค์กรรัฐและเอกชน ต่างๆ เช่น สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป, ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร, Foodland, ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะ, Zen Sushi & Sake, วงไหมไทยออเคสตร้า, วงร๊อคเคสตร้า, Bank of China, Toyota Leasing, เถ้าแก่น้อย, Coke, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, Cher Resort Huahin, The Next Condo-minium, The Astra Condominium, หมู่บ้านอรสิริน และ มหาวิทยาลัยสยาม  รวมทั้งงานถ่ายปกหนังสือ เช่น คู่สร้างคู่สม อ.เวทิต ก็เคยรับผิดชอบการถ่ายปกให้เช่นกัน

ซึ่งในด้านการแสดงผลงานในระดับชาตินั้น อาจารย์เวทิต ได้เคยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ เป็นผู้คัดเลือกภาพเพื่อจัดแสดง ในงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ งานแสดงภาพถ่ายหัวข้อ “The Pride of ASEAN” ในเดือนเมษายน 2556 และ หัวข้อ “Beautiful World” ในเดือนเมษายน 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร งานแสดงภาพถ่าย “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เป็นต้น

และในปี 2565 ผศ.เวทิต ได้รับโอกาสเขียนบทความวิชาการ "การหยุดช่วงเวลาชี้ขาดกับการสื่อความหมายผ่านภาพถ่าย" เพื่อร่วมตีพิมพ์เนื่องในวาระการจัดแสดงภาพถ่ายนานาชาติครบ ๑๐ ปี: การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม ในการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ณ หอศิลปกรุงเทพฯ BACC   

Weone Photo เป็นชื่อทีมงานที่ทำงานร่วมกับ ผศ.เวทิต ในการทำงานถ่ายภาพในระดับอาชีพ มีทั้งลูกศิษย์ฝีมือเยี่ยมหลายๆรุ่น และมืออาชีพรุ่นใหญ่ที่สละเวลามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทีม

วิทยากรพิเศษ :

 • วิทยากร "การผลิตคลิปสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแผน/ประเด็นการประชาสัมพันธ์และการสร้างการเข้าถึงข่าวสารผ่านทางคลิปสั้น ให้กับเจ้าหน้าที่ กปส.จากทั่วประเทศ ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค โดยสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (26 ต.ค.66)    ภาพการอบรม 
 • วิทยากร ในหัวข้อ "Vlog Presentation เทคนิคการผลิต Vlog ด้วยมือถือ" โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 13 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา  (25 เม.ย.65)    ภาพการอบรม คลิปบรรยากาศ
 • วิทยากร ในวิชา สัมมนาการออกแบบสื่อดิจิทัล สาขาวิชาออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หัวข้อ "เรียงความด้วยภาพ (Photo Essay)" ณ อาคารสิรินธร ลานชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (10 ก.พ.66) ภาพการสัมมนา 
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ Smart PR" ในหัวข้อ "เทคนิคการถ่ายภาพและตัดต่อวีดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์" ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กปร. (สนง.คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรม Holiday Inn and Suites ศรีราชา แหลมฉบัง จ.ชลบุรี (31 ส.ค.65)   ภาพการอบรม
 • โครงการอบรม Workshop อบรมปฏิบัติการถ่ายทำและตัดต่อคลิป ให้ Forex Broker : ATFX (26 มิ.ย.65)   ภาพการอบรม
 • โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 12 ณโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช (5 เม.ย.65)    ภาพการอบรม
 • วิทยากรพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์” (กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)  คลิปบรรยากาศ
 • วิทยากรพิเศษ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “การผลิตสื่อและนำเสนอสื่อดิจิทัลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์” (มกราคม พ.ศ.2564)
 • วิทยากรพิเศษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร “การพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารการตลาดดิจิทัล” (มิถุนายน พ.ศ.2563)
 • วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก “เทคนิคการนำเสนอด้วยสื่อวีดิทัศน์” (พฤศจิกายน พ.ศ.2563)
 • วิทยากรพิเศษ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP) รุ่นที่ 10 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)
 • วิทยากรพิเศษ วิทยาลัยการทัพบก “เทคนิคการพูดในที่ชุมชน” (พฤศจิกายน พ.ศ.2562)

โครงการและกิจกรรม :

ผลงานวิจัย

เวทิต ทองจันทร์ 2561. การเปลี่ยนผ่านของตลาดน้ำในประเทศไทย : กระบวนการสร้างสรรค์ สมุดภาพเรียงความขาวดำ เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน้ำในประเทศไทย.  งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการสื่อสาร "Communication 4.0 : นวัตกรรม สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?" 31 พฤษภาคม 2560 ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.  อ่านบทความวิจัย คลิกที่นี่

เวทิต ทองจันทร์. 2557. กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลสำหรับใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์” 12 - 13  กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม. อ่านบทความวิจัย คลิกที่นี่

เวทิต ทองจันทร์. 2552. นวัตกรรมการสื่อสารกับการยอมรับระบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตปริมณฑล. งานทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสยาม

เวทิต ทองจันทร์. 2546. ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท. การบริหารการสื่อสารเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา กับ การยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม. นิเทศศาตรพัฒนาการ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บทความวิขาการ

คลิกที่ผลงานเพื่ออ่าน Full Paper


ศักรา ไพบูลย์, ธนัช นนท์ขุนทด และ เวทิต ทองจันทร์. 2566. การสร้างสรรค์สื่อวิดีโอออนดีมานด์และกลยุทธ์การผลิตซ้ำสื่อเชิงพาณิชย์โฆษณา “Subaru Forester EP4 GT Edition featuring Tyen Rasif” สำหรับซูบารุเอเชีย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ. 

เวทิต ทองจันทร์. 2565. การรังสรรค์ภาพถ่ายแสดงความย้อนแย้งและล้อเลียน ชุด “What if... a Mask is not Enough”. วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 (หน้า 66-76). 

เวทิต ทองจันทร์. 2565. การหยุดช่วงเวลาชี้ขาดกับการสื่อความหมายผ่านภาพถ่าย. บทความวิชาการเนื่องในวาระการจัดแสดงภาพถ่ายนานาชาติครบ ๑๐ ปี: การสื่อสารภาพถ่ายเพื่อสังคม นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติเครือข่ายนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

เวทิต ทองจันทร์. 2564. การรังสรรค์ทัศนมิติในงานภาพถ่าย. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 11. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ. 

เวทิต ทองจันทร์. 2563. การวิพากษ์ตัวบทแนวจินตสาระ (Fantasy Theme Criticism) ผลงานภาพถ่ายชุด The Anatomy 101 ของ ทอม โพธิสิทธิ์ และ สุรชัย แสงสุวรรณ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ. 

Thongchantr V.,& Chaiyarat R. (2019). Paradoxical Communication in Creative Travel Photography. IPSC 2019. Naresuan University, Thailand.

เวทิต ทองจันทร์. 2562. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสวนสนุก ของ Gen Y ด้วยโครงข่ายญาณวิเคราะห์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ.

Thongchantr V.,& Chaiyarat R. (2018). The simulation through photography of heritage tourism: Japanese Village in Ayutthaya Period. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) 2018. University of London, England.

Thongchantr V.,& Chaiyarat R. (2018). The Hyperreality Through Heritage Tourism Photography in Online Media. IPSC 2018. Burapha University, Thailand.

เวทิต ทองจันทร์. 2561. ทัศนวิธีวิทยาชาติพันธุ์วรรณาในโรมาเนีย. วารสารวิชาการนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 24. กรุงเทพฯ.

เวทิต ทองจันทร์. 2560. การใช้ตัวแปร P ในแบบจำลอง KAP เป็นปัจจัยนำในโครงการ "สร้างสุ(ก) ในสังคม" รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งในท่อน้ำดี ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยสยาม. กรุงเทพฯ.

เวทิต ทองจันทร์. 2559. การเพิ่มเสน่ห์ในการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายในเล่มรายการอาหาร. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 19 ( 2559 ) หน้า 110 - 116.

เวทิต ทองจันทร์. 2558. การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศ สำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ Aerial Photography Production for Real Estate Commercial Movies. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ( 2558 ) หน้า 22 - 30.

Vethit Thongchantr. 2015. Social Responsibility Activity Development at Tao-ngoy community of the Third Royal Factory (Tao-ngoy), Sakolnakorn and Communication Arts Consortium. 2nd International Corporate and Marketing Communication in Asia Conference 29-30 January 2015. page 474-487

เวทิต ทองจันทร์. 2557. การพัฒนากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชนเต่างอยของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ปีที่ 13 ฉบับที่ 15 (2557) หน้า 82-92.

เวทิต ทองจันทร์. 2556. ปรสิตทางการสื่อสารและการแปลความหมายภาพถ่ายในยุคนวนิยมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายดิจิทัลบนหน้าปก Facebook.com. วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 13 ( 2556 ) หน้า 8 - 16.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

2561.    เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)

2555.    เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.)Business Registration
Angel Magic Partnership
Tax ID No.
099-2-00315840-7

Contact
+(66) 86 755 3737
+(66) 81 844 8463
facebook.com/weonephotography