Weonephoto-lo photo video

Video Production

Real Estate || Health || Food || Factory || Events || Education || Short film & Viral

ห้องเรียนถ่ายภาพของ ผศ.เวทิต
ผศ.เวทิต ทองจันทร์ เริ่มสอนในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 โดยสอนในรายวิชาถ่ายภาพ ทั้งในลักษณะ "หลังกล้อง" นั่นคือ วิชา การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ และ ยังสอนในลักษณะ "หน้ากล้อง" เช่น วิชา การถ่ายภาพสำหรับศิลปินนักร้องและนักดนตรี การถ่ายภาพสำหรับการแสดง เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ผศ.เวทิต ยังมีทีมอบรมการถ่ายภาพ การตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์หรือด้วยมือถือ และสอนการวางแผน Video Production ให้กับสถาบันและองค์กรชั้นนำต่างๆ เช่น วิทยาลัยการทัพบก, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP), โรงงานหลวงฯ อาหารสำเร็จรูป (ดอยคำ) เป็นต้น คลิกที่นี่เพื่อชม รวมภาพการอบรมให้สถาบันต่างๆ


Business Registration
Angel Magic Partnership
Tax ID No.
099-2-00315840-7

Contact
+(66) 86 755 3737
+(66) 81 844 8463
facebook.com/weonephotography